[Nguyên Lợi] cho thuê xe tải 2 tấn chở hàng tại Quận 10 TPHCM

[Nguyên Lợi] cho thuê xe tải 2 tấn chở hàng  tại Quận 10 TPHCM
Cho thuê xe tải 2 tấn chở hàng,thuê xe chở hàng, xe tải 2 tấn chuyển nhà, văn phòng, thuê xe tai, thue xe tai 2 tan, thue xe cho hang, thuê xe tải.
Cung cấp dịch vụ chuyển nhà, di chuyển văn phòng.
Chuyên chở hàng hóa trong nội thành và đi tỉnh.
 

Thông tin liên hệ:
T: 0866.757.626
M: 0933.027.420
E:    [email protected]
website: http://thuexetai2tan.blogspot.com/

Quận 10 sau 30 năm xây dựng và phát triển văn hóa:

30 năm qua, cũng với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá tại Quận 10 đã không ngừng phát triển về mọi mặt, tích cực góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của văn hoá "vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", song song với phát triển kinh tế, trong những năm qua Quận uỷ - Uỷ ban nhân dân Quận đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hoá - xã hội, tạo những điều kiện, cơ sở thuận lợi để Quận phát triển bền vững và ổn định. Trong đó công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân tập trung thực hiện.
Nhà hát Hoà Bình
Từ những cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn từ những ngày đầu giải phóng, đến nay Quận 10 đã trở thành một trong những trung tâm sinh hoạt văn hoá phục vụ cho nhân dân trong và ngoài Quận. Nhiều công trình, thiết chế văn hoá như Nhà hát Hoà Bình, Trung tâm Văn hoá, Nhà thiếu nhi, Công viên Kỳ Hoà, Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng được Quận đầu tư xây dựng cùng nhiều cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá tư nhân khác đã trở thành những tụ điểm văn hoá phục vụ rộng rãi nhu cầu vui choi giải trí, hưởng thụ văn hoá cho người dân. Những địa điểm di tích lịch sử truyền thống cách mạng và di tích văn hoá (Nhà truyền thống, Bia Vườn Lài, hầm chứa vũ khí bí mật, hầm bí mật B, Đình Chí Hoà) được thường xuyên tôn tạo, chỉnh trang đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân trong Quận. Bên cạnh đó hệ thống Nhà văn hoá phường cũng được Quận quan tâm đầu tư phát triển. Từ chỗ không có Nhà văn hoá, đến nay đã có 6 Nhà văn hoá phường (1, 2, 3, 10, 11, 13) được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định với cơ sở vật chất khang trang, phục vụ tích cực trong việc tổ chức các loại hình sinh hoạt văn hoá văn nghệ tại cơ sở và là tụ điểm sinh hoạt, giao lưu thường xyên của các Câu lạc bộ, các đoàn thể, nhân dân các khu phố.
Tổng kết phát giải Liên hoan khu phố văn hoá
Liên hoan hát Ru - Dân ca - Hò lần thứ 15 năm 2004
Rất nhiều hoạt động lễ hội, thông tin tuyên truyền, hoạt động văn hoá - văn nghệ truyền thống, dân tộc đã được các đơn vị tổ chức biểu diễn trong thời gian qua, phục vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân, thanh thiếu niên và nhân dân lao động ở các địa bàn dân cư, góp phần định hướng về thị hiếu thẩm mỹ, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân; xây dựng một nền văn hoá mói, "nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần Nghị quyết TW5 khoá VIII của Đảng.
Cùng với sự phát triển của kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, các hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hoá của Quận cũng có bước phát triển nhanh (toàn Quận hiện có 855 cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hoá) góp phần đa dạng các loại hình hoạt động văn hoá trên địa bàn, làm cho hoạt động văn hoá của Quận ngày càng phong phú nhưng đồng thời cũng phát sinh nhiều phức tạp, ảnh hưởng đến đời sồng xã hội. Công tác quản lý Nhà nước được Quận thường xuyên tăng cường và thực hiện nghiêm túc nhằm đấu tranh phòng chống những hoạt động tiêu cực, tệ nạn xã hội và đẩy lùi những văn hoá phẩm xấu, độc hại. Những đợt phát động ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, xoá cà phê đèn mờ, bia ôm, lập lại trật tự các loại hình karaoke, cà phê nhạc, băng đĩa, trò chơi điện tử và các loại hình kinh doanh - dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội khác đã được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cự của quần chúng nhân dân và đã mang lại những kết quả khả quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn dân cư.
Lễ hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 1 phường 9
Lễ đăng ký xây dựng phường 3 đạt chuẩn phường văn hoá
Công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng các thiết chế văn hoá, được Quận tập trung thực hiện tốt thông qua các phong trào xây dựng Nếp sống văn minh - Gia đình văn hoá, "Người tốt việc tốt", "Người con hiếu thảo", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở khu dân cư, xây dựng Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn,... Qua việc xây dựng và phát triển rộng rãi các mô hình gia đình văn hoá, khu phố văn hoá và đơn vị văn hoá đã có tác động tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, truyền thống đoàn kết tương thân tương trợ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú. Nếu năm 1995, Quận chỉ có 5/71 khu dân cư đạt danh hiệu xuất sắc, 42 khu dân cư tiên tiến, 42 tổ dân phố tự quản, 1.339 gương người tốt việc tốt thì đến năm 2004 đã có 29/75 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hoá, 51 khu dân cư xuất sắc, 5 khu dân cư tiên tiến, 991 tổ tự quản, 41.656 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá, 2.170 gương người tốt việc tốt biểu dương các cấp. Ngoài ra đã có 4 phường (3, 4, 5, 8) đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn Phường văn hoá, 36 đơn vị (chợ, bệnh viện, trường học) đăng ký xây dựng đơn vị văn hoá theo tiêu chí của Thành phố.
Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá cơ sở trong 30 năm qua cũng không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Lực lượng cán bộ chuyên trách văn hoá thông tin cơ sở được quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ về chế độ chính sách. Nhiều cán bộ có năng lực và chuyên môn giỏi được Quận tăng cường về phường để hỗ trợ trong công tác xây dựng hoạt động văn hoá tại cơ sở.
Để tạo điều kiện phát triển ổn định và toàn diện, Quận đang tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển hoạt động ngành văn hoá thông tin đến năm 2010. Trên cơ sở đó, vạch ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, mục tiêu phát triển văn hoá hàng năm, định hướng cho công tác đầu tư trên lĩnh vực văn hoá thông tin; trong đó có công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhìn lại chặng đường 30 năm qua, chúng ta tự hào về sự phát triển đi lên mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế - văn hoá - xã hội của Quận. Đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đã không ngừng được cải thiệnn nâng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Công tác xây dựng văn hoá cơ sở tại Quận 10 đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng dân cư, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển đi lên của các hoạt động kinh tế - xã hội. Những thành tựu đạt được nêu trên đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, Uỷ ban nhân dân Quận trong việc quan tâm, đầu tư cho công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; là kết quả của sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể Quận - Phường cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai, đưa các phong trào văn hoá đi vào thực tiễn cuộc sống. (sưu tầm).


Về tác giả Vận Tải Nguyên Lợi

Sự thành công của NguyenloiMoving không đến từ cá nhân mà đến từ sự nỗ lực của cả một tập thể - mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu.